Condiții generale de utilizare

Accesul la şi utilizarea paginii de internet www.elevit.ro („Pagina Web”) sunt supuse termenilor și condițiilor detaliate în cele ce urmează („Termeni și Condiții”). Vă rugăm să nu utilizaţi Pagina Web dacă nu sunteţi de acord cu acest set de Termeni și Condiții. Pagina Web a fost dezvoltată de către Bayer S.R.L. (numită în continuare BAYER) şi este administrată de aceeaşi entitate. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau a modifica parţial sau integral Pagina Web ,Termenii şi Condiţiile, precum şi orice alte politici și instrucțiuni incluse în Pagina Web (inclusiv dar fără a se limita la Politica de Confidențialitate care face parte integrantă din acest set de Termeni și Condiții). Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că putem face oricâte astfel de modificări, fără un anunţ prealabil. De aceea, vă solicităm ca la următoarea vizită a Paginii Web să consultaţi din nou acest Termenii și Condițiile condiţii şi să luaţi act de orice modificări sau amendamente care ar fi putut fi implementate.

Cedarea dreptului de folosinţă

Toate detaliile, documentele şi ilustraţiile publicate pe Pagina Web reprezintă proprietatea exclusivă a BAYER.BAYER oferă utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Pagina Web. Această licență are unicul scop de a permite utilizatorului de a accesa Pagina Web și/sau serviciile BAYER oferite prin intermediul Paginii Web, așa cum sunt acestea furnizate de BAYER, cu respectarea prevederilor din acest set de Termeni și Condiții.

Mărci înregistrate şi drepturi de autor

Toate mărcile înregistrate de pe Pagina Web sunt proprietatea Grupului Bayer, dacă nu este specificat în alt fel sau dacă nu pot fi considerate drepturi ale terţilor. Orice utilizare neautorizată a acestor mărci înregistrate sau a altor materiale este strict interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor, legislaţiei mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate industrială.

Limitarea Răspunderii

Ne străduim să actualizăm în mod constant gama de informaţii disponibile. Informaţiile disponibile pe Pagina Web au drept singur scop prezentarea BAYER şi a produselor şi serviciilor sale. Cu toate acestea, BAYER nu declară sau garantează, în mod explicit sau tacit, că informațiile de pe Pagina Web sunt complete și/ sau corecte. Vă rugăm să aveţi în vedere că informaţia, deşi actuală la momentul publicării, poate să nu mai fie de actualitate la momentul la care intenționați să o utilizați. De aceea, vă recomandăm să verificaţi orice informaţie obţinută prin intermediul Paginii Web înainte de a o folosi în orice mod.

Indicaţiile oferite prin intermediul Paginii Web nu exclud obligația dvs. de a verifica în mod independent indicațiile oferite de noi – în special fișele tehnice de securitate şi alte informațiile tehnice ─, precum și produsele noastre, în ceea ce privește caracterul adecvat al acestora pentru procesele şi scopurile dorite dvs. Dacă aveţi nevoie de orice fel de opinii sau instrucţiuni privind produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi în mod direct.

UTILIZATORII PAGINII WEB DECLARĂ CĂ SUNT DE ACORD SĂ UTILIZEZE PAGINA WEB ŞI CONŢINUTUL EI PE PROPRIA RĂSPUNDERE. BAYER SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA ȘI/SAU PUNEREA LA DISPOZIȚIE A PAGINII WEB NU POT FI TRAŞI LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE SAU INCIDENTE REZULTATE DIN ACCESUL SAU IMPOSIBILITATEA DE ACCES A PAGINII WEB, ORI DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA PAGINA WEB SAU CAUZATE DE FAPTUL CĂ V-AŢI BAZAT PE INFORMAŢIILE OFERITE DE PAGINA WEB.

Viruşi, atacuri şi alte ameninţări informatice

Pagina Web nu trebuie utilizată în mod abuziv, prin introducerea cu bună ştiinţă a viruşilor informatici, troienilor, viermilor, bombelor logice sau altor elemente dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercaţi să obţineţi accesul neautorizat la Pagina Web, serverul pe care Pagina Web este găzduită sau orice alt server, computer sau bază de date asociată Paginii Web.

Prin încălcarea acestor prevederi, săvârşiţi o infracţiune potrivit legislaţiei în vigoare. Vom raporta orice astfel de încălcare organelor competent şi vom coopera cu aceste autorităţi divulgându-le identitatea dumneavoastră. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza Pagina Web va înceta imediat.

BAYER NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ SERVICIILE OFERITE PRIN PAGINA WEB (INCLUSIV PRIN ACCESAREA ORICĂRUI WEBSITE CU CARE PAGINA WEB ESTE CONECTATĂ) VOR FI LIPSITE DE ORICE PIERDERE, CORUPERE, ATAC, VIRUŞI, INTERFERENŢĂ, HACKING SAU ALTE INTRUZIUNI DE SECURITATE, IAR DVS. EXONERAŢI BAYER DE ORICE RĂSPUNDERE REFERITOARE LA ACESTEA. DVS. VEŢI FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU EFECTUAREA UNOR COPII DE REZERVĂ A SISTEMULUI DVS.

Website-uri ale terţilor/legături

Pagina Web conţine link-uri / referinţe către terţe website-uri. Prin furnizarea acestor link-uri, BAYER nu aprobă conţinutul acestora. BAYER nu acceptă nici asumarea vreunei responsabilităţi pentru disponibilitatea sau conţinutul unor astfel de website-uri sau oricărei răspunderi privind daunele sau incidentele rezultate din utilizarea acestui conţinut, sub orice formă. BAYER nu garantează că terţele pagini oferă informaţii la un nivel constant de calitate. Link-urile către alte website-uri sunt oferite utilizatorilor Paginii Web doar din considerente de comoditate. Utilizatorii accesează aceste website-uri pe propria răspundere. Selecţia nu ar trebui să limiteze în niciun fel utilizatorii la paginile indicate în Pagina Web.

Date furnizate de utilizator

Utilizatorul Paginii Web este deplin responsabil pentru conţinutul şi corectitudinea detaliilor pe care le transmite către BAYER, precum şi pentru respectarea oricăror drepturi ale terţilor afectați prin furnizarea acestor date. BAYER este îndreptăţit să utilizeze ideile, invenţiile, planurile, tehnicile şi now-howul pe care informațiile furnizate de utilizatori ar putea să le includă,, în orice scop, cum ar fi dezvoltarea, producţia şi/sau marketingul produselor şi serviciilor, precum şi să reproducă şi să le pună la dispoziţia terţilor fără nicio restricţie.

Utilizatori internaţionali

Pagina Web este verificată, operată şi actualizată de către BAYER. Pagina Web a fost creată exclusiv pentru utilizarea în România. BAYER nu oferă niciun fel de garanţie că detaliile prezentate pe Pagina Web sunt valabile și în afara României şi, în special, că produsele şi serviciile vor fi disponibile sub aceeaşi formă, la aceleaşi dimensiuni sau în aceleaşi condiţii. Dacă accesaţi Pagina Web dintr-o locaţie din afara României sau descărcaţi materiale dintr-o astfel de locaţie, vă rugăm să aveţi în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acţionaţi în concordanţă cu legislaţia locală valabilă în teritoriul respectiv.

Produsele menţionate pe Pagina Web pot fi disponibile în ambalaje diferite, în diverse gramaje, sau cu înscrisuri ori însemne diferite, în funcţie de ţară.

În Statele Unite ale Americii, operaţiunile Bayer Group sunt derulate de Bayer Corporation. Consumatorii din SUA sunt rugaţi să se adreseze uneia dintre aceste entităţi.

Comercializarea produselor BAYER

Produsele noastre sunt comercializate conform termenilor din Condiţiile Generale de Vânzare şi Livrare.

Legea aplicabilă și Jurisdicția

Acest set de Termeni și Condiții va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre BAYER și utilizatorii Paginii Web în legătură cu acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

Contact

BAYER poate fi contactată la adresa:

Bayer SRL

Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, Romania

E-mail reception_romania@bayer.com

Cu excepția cazului în care utilizatorul comunică orice modificare, notificările vor fi transmise la datele de contact furnizate de utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către utilizator. Utilizatorul poate contacta BAYER la adresa de e-mail de mai sus, în cazul în care dorește, să-și modifice adresa de e-mail pentru primirea notificărilor.